Algemene voorwaarden 2024

PROMOTIEAANBIEDING

PROMOTIEAANBIEDING VAN 1 MEI TOT 31 AUGUSTUS :

Voor elk contract afgesloten tussen 1 mei 2024 en 31 augustus 2024, profiteer van een VOLLEDIG TERUGBETAALDE* proefperiode voor het huren van onze Clip-panelen en aluminium-frames!

* Aanbieding geldig voor contracten ondertekend tussen 1 mei 2024 en 31 augustus 2024.
*De huur wordt alleen terugbetaald bij aankoop van de panelen/frames in de maand na de huur van de panelen/frames.
*Alleen de huur van panelen en frames wordt vergoed. Grafische afbeeldingen en eventuele leverings-/servicekosten worden niet vergoed.
*Als je minder koopt dan de gehuurde hoeveelheid, vergoeden we alleen het huurbedrag.  Als de gekochte hoeveelheid groter is dan de gehuurde hoeveelheid, vergoeden we alleen de oorspronkelijke huurprijs.
*De proefperiode moet plaatsvinden tussen 1 mei 2024 en 31 augustus 2024.

Algemene voorwaarden

 

     Alle contracten met ons bedrijf zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

 

     Orderbevestiging

 

            Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging door de verkoper.

            Levertijden

 

          De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend doch nooit bindend. Het niet naleven van de leveringstermijn kan noot aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst.

     Afhaling ter plaatse

 

       De goederen dienen afgehaald te worden door de koper in onze magazijnen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding. De afhaling dient daarenboven te geschieden binnen 8 dagen nadat de verkoper aan de koper bericht heeft gegeven omtrent de beschikbaarheid van de goederen.

     Terugzending van goederenKlachten

 

       Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

     Klachten

         Op straffe van onontvankelijkheid dienen alle klachten betreffende zichtbare gebreken van de koopwaar schriftelijk gedaan te worden binnen 3 dagen na levering van de koopwaar, of binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur wanneer het een koper betreft die voor het eerst kennis krijgt van deze verkoopsvoorwaarden. In geval van verborgen gebreken zijn wij slechts gehouden tot het vervangen van de door ons geleverde koopwaar.

Opslag van illustraties

Grafische afbeeldingen van klanten die in ons magazijn worden opgeslagen, worden gefactureerd voor €350/jaar exclusief btw, jaarlijks verlengbaar en automatisch tot de opslagdienst officieel wordt stopgezet. Betaling is verschuldigd bij uitgifte van de factuur. Annulering kan op elk moment schriftelijk worden aangevraagd. Wijzigingen zullen aan de klant worden meegedeeld om er zeker van te zijn dat rekening is gehouden met het verzoek.

    Betaling van de factuurIn geval van niet-betaling

      Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum, behoudens schriftelijke afwijking. De verzending van de factuur geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest binnen 8 dagen na de datum van verzending van de factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.  

       

 In geval van niet-betaling

 In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een VERWIJL-INTREST VAN 1% PER MAAND verschuldigd zijn en dit van rechtswege zonder date en voorafgaande ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1146 B.W.B. Wij behouden ons tevens het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren. Indien de koper wissels accepteert en één van de wissels niet op de vervaldag betaalt, dan worden de nog te betalen wissels ineens en onmiddellijk opeisbaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schild op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het SCHULDSALDO VERHOOGD MET 12% met een minimum van 50€ en een maximum van 1488€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Alle inningskosten, inbegrepengerechtelijke en buitengerechtelijke, zijn ten laste van de koper.

 In geval van geschil

      De rechtbank te Veurne is uitsluitend bevoegd in geval van betwistingen of geschillen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

     Toepasselijke voorwaarden
      

      Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen, wanner deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zicht bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden.

           Het is wel zo overeengekomen dat de koopwaar en de geleverde goederen terug te halen bij de koper.

           Partijen komen eveneens uitdrukkelijk overeen dat alle leveringen één geheel vormen en als zodanig dienen als pand voor betaling van alle schulden ingevolge deze leveringen, ook deze met betrekking tot andere leveringen dan deze die het voorwerp uitmaken van huidige factuur.

SPecifieke voorwaarden

Gelieve kleuren op te geven bij bestelling. Mogelijkheid om 2 verschillende kleuren te kiezen voor de voor- en achterkant van de panelen.

Noir
zwart
Midnight blue
Midnight blue
Light grey

Betaling : 50% bij de bestelling en het saldo bij de ontvangst van het materiaal. Bedrag te storten op de BELFIUS rekening BE070689 3406 5466 op naam van CLIPEXPO. 
In geval van een leveringsprijs die niet in de offerte is vermeld, is het vervoer vanaf Sambreville voor uw rekening.

 

VERHUUR VAN MATERIAAL

 

Verhuurkleur aan één zijde: ZWART.
Betaling : 50% bij bestelling en het saldo 15 dagen voor het evenement. Bedrag te storten op de BELFIUS rekening BE070689 3406 5466 op naam van CLIPEXPO.

Huurvoorwaarden :

 • De huurder is verantwoordelijk voor de verzekering van de uitrusting vanaf het moment van levering/ophaling tot het moment van teruggave/ophaling van de uitrusting.
 • Het is ten strengste verboden gaten in de huurpanelen te boren of voorwerpen vast te spijkeren, vast te pinnen, te lijmen of vast te nieten
 • Het is ten strengste verboden klittenband of schilderijrails (verkrijgbaar bij CLIPEXPO) op de huurpanelen te gebruiken.
 • Alle huurmateriaal dat beschadigd is, te laat wordt teruggebracht of ontbreekt bij het ophalen, zal aan de huurder in rekening worden gebracht tegen onze huidige prijslijst.
 • De kleur van de gehuurde borden is zwart.
 • Ophalen en terugbezorgen van het huurmateriaal aan Naninne, op kosten van de huurder, behalve in het geval van reserveringen met levering.

   

  Alle huurvoorwaarden voor uitrusting zijn geldig voor maximaal 7 werkdagen.
 
 
 
 
 

GRAPHICS: GRAFISCHE VEREISTEN VOOR STANDS EN DISPLAYS

Betaling : 100% bij het bestellen. Bedrag over te maken op de BELFIUS rekening BE070689 3406 5466 op naam van CLIPEXPO. 

De prijzen van de grafische voorstellingen omvatten de levering van drukklare bestanden volgens de formaten en technische instructies verstrekt door CLIPEXPO. Als algemene regel geldt: hoge resolutie PDF-bestanden met gevectoriseerde tekst, logo’s en tekeningen.

Minimale resolutie van 72 dpi op 100% van de werkelijke grootte. Margina: ± 1 cm.

Wijzigingen en artwork worden aangerekend aan 80€/uur exclusief BTW. 

FTP toegang op verzoek. 

Bestanden moeten 15 werkdagen voor de leveringsdatum van het materiaal worden aangeleverd, De bestanden moeten 15 werkdagen voor de datum van levering van het materiaal en de opbouw van de stand worden bezorgd, tenzij anders vermeld. Elke vertraging in de levering van adequate bestanden  voor het drukken kan leiden tot extra kosten van 10 tot 30% van de waarde van de afbeeldingen van de grafiek, afhankelijk van de omvang van de vertraging.

SERVICEVOORWAARDEN

 

Betaling: 50% bij bestelling en het saldo 15 dagen voor het evenement. Bedrag te storten op de BELFIUS rekening BE070689 3406 5466 op naam van CLIPEXPO. 

 

ONZE SERVICE OMVAT

 
 • Het opstellen van de lay-out op basis van de door u verstrekte gegevens.
 • De arbeid van de technische staf.
 • Voorbereiding en reiniging van het materiaal.
 • Transport van het materiaal van en naar de locatie (inclusief transportkosten: huur vrachtwagen, brandstof en tol).
 • Laden en lossen van het materiaal.
 • De montage en demontage van de tribune.
 • Levering en installatie van de nodige elektrische aansluitingen.
 • Reiniging van de stand na montage en verwijdering van eventueel afval.
 • De stand zal worden aanvaard op afspraak aan het einde van de opstelling. Als de klant niet in staat is aanwezig te zijn, kan de ontvangst per foto gebeuren.

ONZE SERVICE OMVAT NIET

 
 • Het vervoer en/of de behandeling van andere apparatuur dan CLIPEXPO-apparatuur.
 • De installatie van een keuken of bar en bijbehorende wateraansluitingen.
 • Stand decoratie.
 • Verzekering van uw CLIPEXPO-apparatuur.
 • Verhuur en levering van extra materiaal (zoals keuken, video, hi-fi, enz.).
 • Alle kosten die niet in dit aanbod zijn opgenomen en die worden opgelegd door de organisatoren van de tentoonstelling en/of de plaats waar de tentoonstelling plaatsvindt zoals de kosten voor het leveren van de uitrusting op de standplaats, de kosten voor het huren van ophangpunten en van ophangpunten en de huur van hefwerktuigen indien opgelegd door de organisator van de tentoonstelling en/of de tentoonstellingsruimte, enz.
 • Alle invoer- of douanerechten op gehuurd materiaal of materiaal in uw bezit.

DOCUMENTEN EN INFORMATIE DIE AAN ONS MOETEN WORDEN VERSTREKT

 
 • Technische informatie over de locatie van de standplaats, water- en elektriciteitsvoorziening moeten ons 1 maand voor de door de organisator meegedeelde uiterste datum worden toegezonden, evenals alle documenten die betrekking hebben op de montage of de afbraak (toegangskaart voor de montage, precieze data van montage en afbraak, …).
 • De layout van de stand zal 3 weken voor de datum van montage worden toegestuurd. Een ondertekend exemplaar ter goedkeuring moet ons 15 dagen voor de opstellingsdatum worden toegezonden.

SUPPLEMENTEN EN LAST-MINUTE WIJZIGINGEN

 
 • Het vervoer van andere materialen dan die welke in het contract zijn voorzien, zal worden gefactureerd tegen een tarief van 80€/m³ exclusief BTW, afhankelijk van het in het voertuig beschikbare volume afhankelijk van het beschikbare volume in het voertuig.
 • Wijzigingen aan de installatie van de stand (in verband met het 3D-project en/of het valideringsproject) tijdens zal worden gefactureerd tegen het uurtarief van 60€/uur exclusief BTW.
 
 Algemene voorwaarden gewijzigd op 13/05/2024
 
 
 

CLIPEXPO,

Jakobuskruidstraat, 1

8670, Koksijde

BE 0444 808 148

+32 (0) 56/35.47.1